ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

วันจันทร์ 26 มกราคม 2009 at 8:24 am ใส่ความเห็น

ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ในปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประมาณว่าในปี 2563
จะมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี อยู่ราว 1 ใน 6  ของประชาการทั้งหมด  เนื่องมาจากคนไทยมี
อายุยืนยาวขึ้น   ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้จะช่วยทำให้การมีอายุยืน
ยาวมีความสุขทั้งทางกาย  ใจ  และอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม   กล่าวคือเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
ประโยชน์ในสังคมและอย่างมีศักดิ์ศรีมากกว่า   การมีชีวิตยืนยาวแต่ต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับ
ความเจ็บป่วย ทำให้เพิ่มเวลาของความทุกข์และภาวะจำทน

การเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติของมนุษย์เมื่อมีอายุมากขึ้น ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ในวัยเด็กจะมีความเจริญ
มากกว่าความเสื่อม กล่าวคือร่างกายจะขยายขนาดทั้งความสูงและน้ำหนักตัว ส่วนผู้สูงอายุความ
เสื่อมของร่างกายจะมีมากกว่าความเจริญ  ทำให้อวัยวะต่างๆ   ของร่างกายทั่วไปอ่อนแอและเกิด
โรคง่าย   แต่อย่างไรก็ตามความเสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างกันในแต่ละคน  ขึ้นอยู่กับ
เชื้อชาติ กรรมพันธุ์ วิถีการดำรงชีวิต อาหารการกิน สภาพเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

ปัญหาที่พบได้บ่อยๆ ในผู้สูงอายุและการแก้ไข

 1. กระดูกหักง่าย เนื่องจากความเสื่อมของกระดูก กระดูกบางที่พบบ่อยคือ กระดูกสะโพก
  ต้นขา ข้อมือ และกระดูกสันหลัง
  การแก้ไข โดยดื่มนม กินปลาเล็กปลาน้อยอย่างสม่ำเสมอ  ไม่ควรดื่มสุราเพราะทำให้
  สูญเสียแคลเซียมในกระดูกมาก ทำให้กระดูกผุ เปราะ เสื่อมเร็ว
 2. สายตาไม่ดี เกิดจากเลนส์ตาแข็งตัว   ยืดหยุ่นไม่ดี  การปรับภาพจะน้อยลง  จึงเห็นภาพ
  ไม่ชัด
  การแก้ไข โดยสวมแว่น
 3. หูตึง เกิดจากระบบประสาทเสื่อมถอย ประสาทการได้ยินของหูเสื่อม
  การแก้ไข ควรพบแพทย์
 4. ฟันไม่ดี ฟันลดลง   ปากแห้ง  การได้กลิ่นและรับรสเสีย  ทำให้กินอาหารไม่ได้ กินช้าลง
  กินได้น้อย
  การแก้ไข ควรปรึกษาทันตแพทย์ และต้องเลือกอาหารที่เคี้ยวง่าย
 5. เป็นลมบ่อย เกิดจากการปรับตัวของความดันเลือดไม่ดีขณะเปลี่ยนท่าทาง ความดันเลือด
  จะลดลงอย่างรวดเร็ว
  การแก้ไข นอนหมอนสูงเล็กน้อย  ค่อยๆ  ลุก  เพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัว   และออกกำลัง
  กายสม่ำเสมอ
 6. เรอบ่อย จากท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย เนื่องจากการบีบตัวของหลอดอาหารลดลง
  น้ำย่อยออกน้อย เกิดลมในกระเพาะ
 7. ท้องผูก เกิดจากความเสื่อมของกล้ามเนื้อลำไส้ การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ทำให้
  กากอาหารเคลื่อนตัวมาสู่ลำไส้ส่วนล่างช้า  การแก้ไข   รับประทานอาหารย่อยง่าย  ออก
  กำลังกายสม่ำเสมอ
 8. อาจเป็นเบาหวาน เพราะเนื้อเยื่อของร่างกายไม่สามารถตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินที่
  ออกมาจากตับอ่อนได้เพียงพอ ทำให้น้ำตาลในเลือดสูง
  การแก้ไข ควบคุมอาหารหวานจัด
 9. หูรูดเสื่อม ท่อปัสสาวะเสื่อมในผู้ชายจากต่อมลูกหมากโต ผู้หญิงจะมีมดลูกหย่อนดึงกระ
  เพาะปัสสาวะลงมา ทำให้ปัสสาวะบ่อย
  การแก้ไข กรณีเป็นมากอาจต้องพบแพทย์
  หลงลืมบ่อย   เนื่องจากเซลล์สมองเสื่อม  เซลล์สมองลดลงมีการตายของเซลล์  และไม่
  เกิดใหม่
  การแก้ไข ควรรวมกลุ่มวัยเดียวกันมีกิจกรรมร่วมกัน ไม่แยกตัวทำงานที่เป็นประโยชน์
  สังคม จะช่วยให้ความจำดีขึ้น
 10. หัวใจ และหลอดเลือด เกิดภาวะหลอดเลือดเสื่อม หลอดเลือดแข็งตัว โดยเฉพาะหลอด
  เลือดเล็กๆ ที่เลี้ยงไต สมอง หัวใจ หัวใจต้องทำงานหนักจึงเหนื่อยง่าย
  การแก้ไข กินอาหารที่เหมาะสมให้ครบ 5 หมู่ ควรระวังอย่าให้อ้วนเกินไป หลีกเลี่ยง
  อาหารไขมันจากสัตว์และกะทิ อาหารรสหวานจัด ควรกินข้าวกล้อง ปลา จะย่อยง่าย ผัก
  ผลไม้ ถั่ว
 11. ปัญหาอารมณ์ เกลียด เครียด กังวล โกรธ มีผลต่อร่างกาย ขณะมีอารมณ์ดังกล่าว ต่อม
  หมวกไตจะหลั่งฮอร์โมนออกมาทำให้มีอาการใจสั่น น้ำตาลสูงขึ้นและทำให้เป็นโรคกระ
  เพาะอาหารลำไส้
  การแก้ไข ผู้ใกล้ชิด ลูกหลาน ควรให้ความรักความเข้าใจ เอาใจใส่ดูแลให้ความเคารพ
  นับถือ จะช่วยให้ปัญหาทางอารมณ์ในผู้สูงอายุลดลง

การปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ

 1. ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และย่อยง่าย
  ให้เพียงพอ  ครบ  5  หมู่  ละเว้นอาหารที่ไม่มีประโยชน์  และอบายมุข เช่น เหล้า บุหรี่ ยา
  เสพติด เที่ยวกลางคืน เป็นต้น ออกกำลังกายให้พอเหมาะ ไม่ให้เหนื่อยเกินไป ควรออก
  กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ   อย่างน้อยสัปดาห์ละ  3  ครั้ง พักผ่อนให้เพียงพอ  วันละ 6-8
  ชั่วโมง
 2. ด้านจิตใจและสังคม รักษาจิตใจให้สบาย มีหลักยึดมั่นในศาสนา พบปะสังสรรค์กับผู้อื่น
  ตามความเหมาะสม และทำงานเพื่อประโยชน์ของตนเองและสังคมที่ไม่หนักเกินไป เช่น
  การไปฟังธรรม การเข้าสมาคมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

มี ความสุขในครอบครัว ความรักในผู้สูงอายุมิได้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียว แต่หมาย
ถึงการมีคู่ไว้ช่วยคิด ปรึกษาหารือ ปรับทุกข์ซึ่งกันและกัน แต่ในบางคู่อาจมีเพศสัมพันธ์ได้ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ และถ้าอยู่ในขอบเขตเป็นที่ยอมรับของสังคมจะเป็นยาอายุ
วัฒนะ ทำให้ชะลอความแก่ได้เหมือนกัน

ผู้สูงอายุจะมีชีวิตยืนยาวนั้น   มักพึงพอใจที่จะอยู่กับลูกหลาน  ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของลูก
หลานด้วย

การบริหารร่างกาย
การบริหารร่างกายในผู้สูงอายุมีความสำคัญ ทำให้ปอด หัวใจ กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงอยู่เสมอ
การบริหารร่างกายต้องใช้เวลานานพอควร ไม่ใช่ทำเพียงครั้งสองครั้งแล้วจะได้ผลเลย การเริ่มต้น
ออกกำลังกายต้องทำทีละเล็กละน้อย  ให้ร่างกายปรับตัวไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การมีจิตใจ
เป็นสมาธิ   ไม่ฟุ้งซ่านขณะบริหาร  ร่างกายจะทำให้ได้ผลมากขึ้น  การบริหารร่างกายโดยทั่วไปที่
สามารถทำได้คือ

 • บริหารโดยการหายใจ
  หายใจเข้าทางจมูกช้าๆ จนสุด ทำให้ หายใจออกทางปากช้าๆ ทำหน้าท้อง
  ท้องโป่งออก ให้แฟบลง ปล่อยตัวตามสบาย
 • ท่าบริหารผ่อนคลายสายตา
  ศีรษะตรง มองเพ่งไปข้างหน้า กลอกตาไป ซ้าย ขวา บน ล่าง
 • ท่าบริหารคอ
  ก้มศีรษะช้าๆ เงยหน้าขึ้นให้ศีรษะตรง เอียงคอไปข้างใดข้างหนึ่ง หมุนคอช้าๆ
 • ท่าบริหารไหล่และแขน
  1. นั่งห้อยแขนลงข้างลำตัว แกว่งแขวนทั้งสองข้างไปข้างหน้าหมุนเป็นวงกลม 3-5
   รอบ หมุนย้อนทางเดิม 3-5 รอบ
  2. กางแขนออกให้เสมอไหล่ หมุนแขนเป็นวงกลมจากวงเล็กค่อยๆ ใหญ่ขึ้น หมุน
   3-5 รอบ หมุนย้อนทางเดิม 3-5 รอบ

การบริหารร่างกายโดยใช้การเดิน เดินอย่างไรจึงจะเรียกว่า เดินเพื่อสุขภาพ

 1. เดินให้เร็ว ก้าวขายาวๆ แกว่งแขนให้แรง เพื่อให้ร่างกายได้ใช้พลังงานมากๆ
 2. เดินติดต่อกันไปเรื่อยๆ อย่างน้อย 30 นาทีในแต่ละครั้ง
 3. เดินให้ได้สัปดาห์ละอย่างน้อย 3-5 ครั้ง
  ถ้าเดินแล้วยังไม่เหนื่อยพอต้องเพิ่มความเร็วหรือแกว่งแขนให้มากขึ้น

การ บริการร่างกายในผู้สูงอายุยังมีอีกมาก อาจใช้วิธี ชกลม ถีบจักรยานอากาศ วิ่งเหยาะๆ ฯลฯ
ตามความชอบ   ความเหมาะสม   ผู้ที่มีความเจ็บป่วยอยู่   การออกกำลังกายควรปรึกษาแพทย์
ก่อนเสมอ


ข้อมูลจากสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Entry filed under: Health. Tags: , , , , , .

พระพุทธรูปจมูกดำ ฟรุ๊ตพาย ไส้สับปะรด ตราฟาร์มเฮ้าส์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: