โรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 เป็นอย่างไร

วันจันทร์ 5 มกราคม 2009 at 9:23 am ใส่ความเห็น

โรคมือ เท้า ปาก  หรือที่เรียกว่า  Hand-foot-and-mouth disease เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิด
เฉียบพลัน เกิดตุ่มน้ำใสขึ้นที่ปาก มือ เท้า ก้น และบริเวณอวัยวะเพศ

ในปี 2549 ตั้งแต่ 1 มกราคม -30 กรกฎาคม 2549 สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ได้
รับรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จากสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดและสำนักอนามัยกรุงเทพฯ
มีผู้ป่วย 1,009 ราย เสียชีวิต 4 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 2-5 ปีมากถึงร้อยละ 95 มี 1 ราย
อายุ 8 เดือน

เกิดจากเชื้อไวรัสหลายตัวแต่ตัวที่รุนแรงชื่อว่า “เอนเทอโรไวรัส 71” มักระบาดเป็นครั้งคราว ส่วน
ใหญ่เกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า  10 ปี   โรคนี้แพร่กระจายติดต่อถึงกันได้โดยผ่านทางอุจจาระหรือ
ละอองน้ำมูกน้ำลาย

สาเหตุ

 1. เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุมีหลายชนิด ได้แก่ Coxsackievirus A type 16 (A16) ซึ่งพบ
  บ่อยที่สุด นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากเชื้อ Coxsackievirus A5, A7, A9, A10, B2,
  และ B5 ที่น่ากลัวที่สุดคือ โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 (Entero-
  virus 71) เนื่องจากพบว่ามีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยได้บ่อย และทำให้ผู้ป่วย
  เด็กเสียชีวิตได้ รวมทั้งปรากฏว่ามีการระบาดเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกต่อเนื่องกัน
  มาเป็น เวลานาน
 2. การระบาดของเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 พบ ได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบ
  อุ่น และพบมากในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง การระบาดในไต้หวันกับการระบาดในประเทศ
  มาเลเซีย พบว่า เด็กเล็กจะเป็นกลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรค และมีช่วงของการระบาดอยู่ใน
  ช่วงเดียวกัน
 3. เชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 เป็น เชื้อที่อาจพบได้ในลำไส้ ก่อให้เกิดอาการในผู้ติดเชื้อระยะ
  แรกคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้ ปวดศรีษะและอาเจียนร่วมด้วย อัตราตายจะต่ำ ถ้าผู้ป่วย
  ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  และการรักษาที่เหมาะสม  แต่ในบางรายที่มีอาการรุนแรง
  หรือมีภาวะแทรกซ้อน อาจก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงตามมาได้ เช่น ทำให้เกิดโรคสมองอัก
  เสบ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และทำให้เด็กเสียชีวิตได้
 4. จากการศึกษารายละเอียดของโรคในรายผู้ป่วยที่เสียชีวิต พบ ว่า เชื้อเอนเทอโรไวรัส 71
  เข้าไปทำลายระบบสมองของผู้ป่วย แต่ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร จึง
  ทำให้ส่วนของสมองบริเวณเมดัลลา พอน และก้านสมองเกิดการติดเชื้อและบวมได้

อาการ

 1. โรคมือเท้าปาก มัก เป็นในเด็กเล็ก มีอาการคล้ายไข้หวัด ร่วมกับมีตุ่มใสบริเวณมือ เท้า
  และปาก ตุ่มในช่องปากมักมีอาการเจ็บ ทำให้ผู้ป่วยกินอาการและดื่มนํ้าได้ลดลง
 2. เชื้อเอนเทอโรไวรัสสามารถ เข้าจู่โจมทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ได้
  หลายระบบ ซึ่งขึ้นกับชนิดของสายพันธุ์ บางชนิดจะเข้าจับกับตัวรับของเซลล์กล้ามเนื้อ
  เซลล์ประสาท และสมองส่วนกลาง  ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอัมพาต  บาง
  ชนิดจะเข้าจับกับตัวรับของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ปอด ระบบสมองส่วนกลาง
  ตับอ่อน โดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายได้ทางระบบทางเดินอาหารและหายใจส่วนต้นเป็นส่วน
  ใหญ่ แล้วมีการแบ่งตัวบนเนื้อเยื่อที่เป็นเยื่อบุและต่อมน้ำเหลืองของลำคอรวมทั้ง ต่อม
  ทอนซิล เชื้อจะเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร และเจริญเติบโตในกระเพาะอาหารและเนื้อเยื่อ
  ของลำไส้ เพราะเชื้อสามารถคงทนต่อความเป็นกรดและเอนซัยม์ย่อยอาหารต่างๆ ได้ดี
 3. เชื้อจะมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นบนเนื้อเยื่อน้ำเหลืองของลำไส้ จาก นั้นจะแพร่เข้าสู่กระ
  แสเลือดโดยมีบางส่วนที่ถูกขับออกทางอุจจาระ เชื้อจะเข้าทำลายเนื้อเยื่อในอวัยวะของ
  ระบบต่างๆ  ของร่างกาย ดังกล่าวแล้ว  ซึ่งจะมีระยะเวลาฟักตัวระหว่าง   2-14 วัน  จึงจะ
  ปรากฏมีอาการและอาการแสดงติดตามมา
 4. เด็กจะได้รับเชื้อไวรัสนี้จากการรับอาหารและ น้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสที่กระจายออกมากับ
  อุจจาระ  หรือสัมผัสกับละอองน้ำมูก  น้ำลายของเด็กที่เป็นโรคนี้  หลังได้รับเชื้อ  4-6 วัน
  เด็กจะมีไข้สูง  อ่อนเพลีย ไม่มีแรง  ไม่กินนม /อาหาร  เจ็บคอ ปวดศีรษะ  จะมีตุ่มน้ำใส
  ขนาดเล็กหรือแผลที่คอ ปาก ลิ้น กระพุ้งแก้ม และตุ่มจะขึ้นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ก้น ซึ่งระยะตุ่ม
  น้ำใสนี้มีเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้ง่ายที่สุดถึงร้อยละ 99 จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสตุ่ม
  น้ำใส

การวินิจฉัย

การจำแนกชนิดของเชื้อทำได้ โดยอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การเพาะเลี้ยง
ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เช่น เซลล์เพาะเลี้ยง ไข่ไก่ฟัก และสัตว์ทดลอง

โรคนี้ไม่มียาฆ่าเชื้อโดยตรง จะ รักษาตามอาการ และเฝ้าระวังอาการที่รุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อน
ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ชัก ปอดอักเสบ สมองอักเสบ หัวใจล้มเหลว ซึ่งทำให้เสียชีวิตได้

แนวทางการรักษา

 1. โรคมือ เท้า ปาก หายได้เอง โดย ไม่มียารักษาจำเพาะ การรักษาตามอาการคือ การลดไข้
  อาจใช้ยาชาทาแผลในปาก แนะนำให้กินของเย็น (นํ้าเย็น นํ้าแข็ง ไอศกรีม) ซึ่งจะทำให้รู้
  สึกชา และทำให้เด็กกินได้เพิ่มขึ้น แผลจะหายได้เองภายใน 5-7 วัน
 2. การแยกชนิดของเชื้อก็ มีส่วนช่วยในการรักษาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผู้ป่วยสามารถแพร่
  เชื้อ ให้กับคนอื่นได้โดยทาง น้ำลาย น้ำมูก อุจจาระ เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์
 3. ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค
 4. การทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคทันที โดย การให้อิมมูโนโกลบูลินซึ่งยังอยู่ในระหว่างการ
  ศึกษา  และถ้ามีข้อบ่งชี้ในการเลือกใช้ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำ   หรือการดูแลของแพทย์
  ระดับของภูมิต้านทานหลังการติดเชื้อจะยังคงมีอยู่ในร่างกายเพียงช่วงระยะ หนึ่ง และยัง
  ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคในระยะเวลาสั้น ต่อการป้องกันการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัสที่เป็น
  ชนิดอื่นได้

การควบคุมโรคทำ ได้โดยการสั่งปิดโรงเรียน โรงเรียนอนุบาล และสถานเลี้ยงเด็ก เพื่อหยุดยั้งการ
ระบาด เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคติดต่อโดยทางอาหารและน้ำ จากมือที่มีเชื้อ

การป้องกันโรคที่สำคัญ คือ การแนะนำไม่ให้นำเด็กเล็กไปอยู่ในที่แออัด เช่น โรงภาพยนตร์ ตลาด
ศูนย์การค้า และหากมีเด็กป่วย ควรแนะนำไม่ให้ผู้ปกครองนำเด็กไปโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่
เชื้อให้กับ เด็กคนอื่นๆ

การรักษาสุขภาพส่วนบุคคลให้ดี เช่น การรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
การรับประทานอาหารและน้ำที่สะอาด การล้างมือบ่อยๆ และรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

การเผยแพร่ความรู้การป้องกัน ทำได้โดยเน้นให้ผู้ปกครองดูแลความสะอาดให้มากที่สุด เนื่องจาก
ผู้ใหญ่อาจนำเชื้อมาสู่เด็กได้ และให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

Advertisements

Entry filed under: Health. Tags: , , , , , , , , , .

Any Video Converter แปลงวีดิโอบางสิ่งเพื่อทุกสิ่ง โอวัลติน 3 อิน 1 รสช็อคโกแลต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: