มะเร็งปากมดลูก ป้องกันและรักษาได้

วันจันทร์ 8 ธันวาคม 2008 at 8:00 am ใส่ความเห็น

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วว่า  มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสองของมะเร็งในสตรี
ทั่วโลก  แต่ในประเทศไทยพบว่า  มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย
และพบมากในช่วงอายุ  35-60  ปี  ซึ่งส่วนใหญ่มาพบแพทย์เมื่อเป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้ว  การ
รักษาเป็นไปได้ยาก  ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมาน  และมักจะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากการ
รักษา  ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษามักจะมีปัญหาตามมามากมาย  เช่น  สภาพร่างกายที่เปลี่ยน
แปลงไป  ขาดความเข้าใจของสามีและมักจะมีปัญหาครอบครัว  มีผลกระทบทางเศรษฐกิจอัน
เนื่องมาจากไม่สามารภประกอบอาชีพได้  ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง  และหากเสียชีวิตลงครอบ
ครัวก็จะขาดคนดูแล ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง

มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้  โดยที่แพทย์สามารถตรวจคัดกรองหาความผิด
ปกติได้ตั้งแต่  “ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก”  ซึ่งผู้ป่วยยังไม่แสดงอาการ  และสิ่งที่ควรรู้คือ
มะเร็งปากมดลูกสามารถรักษาให้หายขาดได้  หากตรวจพบในระยะแรกเริ่มหรือระยะเริ่มต้น
ซึ่งในระยะนี้มักจะไม่มีอาการแสดงออกมา  ไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด  แต่จะสามารถ
ตรวจพบได้โดยมาพบแพทย์ เพื่อตรวจภายในและตรวจหาเซลล์ผิดปกติที่บ่งชี้ว่าเป็นมะเร็ง

แป็ปเสมียร์คืออะไร..ทำไมต้องตรวจ

การตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งที่ปากมดลูก
แป็บเสมียร์เป็นวิธีการตรวจที่สูตินรีแพทย์จะขูดเอาเซลล์ตรงคอมดลูก  ซึ่งก็คือส่วนล่างของ
มดลูกที่ต่อกับช่องคลอด  หลังจากที่ขูดเอาเซลล์ออกไปแล้ว  แพทย์จะส่งเซลล์ดังกล่าวไปยัง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักพยาธิวิทยาส่องกล้องจุลทรรศน์ตรวจดูว่ามีความผิดปกติอะไรบ้าง
หรือไม่  แม้ว่าความผิดปกติส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากการอักเสบและติดเชื้อรา  แต่ว่าตัวการ
สำคัญที่ทำให้เซลล์เกิดผิดปกติ  คือ  เชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV : Human Papillomavirus)

เอชพีวี (HPV) คืออะไร

ปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมากพอจนสรุปได้ว่า  เชื้อฮิวแมน แพบพิลโลมาไวรัส หรือเชื้อ
ไวรัสเอชพีวี (Human Papillomavirus หรือ HPV)  เป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดมะเร็ง
ปากมดลูก  โดยพบเชื้อนี้จากผลการตรวจชิ้นเนื้อของมะเร็งปากมดลูกเกือบทุกรายที่เป็น
มะเร็ง  (ร้อยละ  99.7)  เชื้อไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์  และเป็นไวรัสชนิดเดียว
กันกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ที่อวัยวะสืบ พันธุ์  แต่การติดเชื้อเอชพีวีก็ไม่ได้แปล
ว่าคุณต้องโทษประหาร  และแท้ที่จริงแล้วยังห่างไกลจากโทษประหารมาก  เชื้อเอชพีวีที่ก่อ
ให้เกิดการติดเชื้อในอวัยวะสืบพันธุ์มีมากกว่า  50  สายพันธุ์  พบว่าสายพันธุ์ในกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงสูงจำนวน  13  สายพันธุ์  จะก่อให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก  และอาจจะ
กลายเป็นมะเร็งปากมดลูกในที่สุด  ส่วนสายพันธุ์ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำอาจทำให้เกิดโรค
หูดหงอนไก่ที่อวัยวะ สืบพันธุ์เท่านั้น

เทคนิคใหม่ในการตรวจหา HPV DNA

การตรวจหาเชื้อเอชพีวีโดยตรง  หรือที่เรียกว่า  HPV DNA  โดยวิธี PCR หรือ Poly-
merase Chain Reaction  เป็นเทคนิคการตรวจทางด้านชีวโมเลกุล  ที่ให้ความไวในการ
ตรวจที่สูง  (ร้อยละ  96-98.7)  นั่นคือสามารถตรวจพบเชื้อได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ  ที่มีการติด
เชื้อ  เมื่อเทียบกับการตรวจ  “แป็ปเสมียร์”  เทคนิคนี้จะตรวจหาเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ที่มีความ
เสี่ยงสูง  ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก  และพบว่าการตรวจหาเชื้อเอชพีวี
ร่วมกับการตรวจแป็ปเสมียร์จะมีความไวสูง  ในการวินิจฉัยความผิดปกติของปากมดลูก

นวัตกรรมเพื่อการป้องกัน…มะเร็งปากมดลูก

วันนี้  ผู้หญิงเลือกได้ที่จะไม่เสี่ยงด้วยการเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเอง  ด้วยการให้ความ
สำคัญกับการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติของมะเร็งปากมดลูกแต่ เนิ่นๆ  ด้วยการตรวจ
แป็ปเสมียร์  หาเซลล์มะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาและวินิจฉัยในส่วนของวัคซีนภูมิคุ้มกันที่ ช่วยลดโอกาสการเกิด
โรคมะเร็งปากมดลูกได้  รวมทั้งการป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรค
หูดหงอน ไก่ที่อวัยวะเพศได้อีกด้วย  ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันนี้สามารถฉีดป้องกันได้ในอายุ  9
-26  ปี  ทั้งนี้การฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุน้อยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าใน ผู้ใหญ่  แต่ใน
กลุ่มที่อายุเกินกว่านี้ก็ได้มีการศึกษาวัคซีนเอชพีวีชนิดสองสายพันธุ์ ในสตรีวัยเจริญพันธุ์หลาย
ช่วงอายุจนถึง  55  ปี  พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงสามารถป้องกันและยังสร้างภูมิคุ้มกัน  อีก
ทั้งมีความปลอดภัยสูง  กรณีเช่นนี้จึงสามารถฉีดได้  วัยรุ่นไทยในยุคนี้มีแนวโน้มที่จะมีเพศสัม
พันธุ์เร็วขึ้น  หากเป็นไปได้จึงควรฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนที่จะเริ่มมีเพศสัมพันธุ์  ซึ่งหมายถึงยัง
ไม่เคยได้รับเชื้อเอชพีวีมาก่อน

ข้อมูลจากวารสารวิชัยยุทธ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

Advertisements

Entry filed under: Health. Tags: , , , , .

Scribus ปากกาดีจัดวาง Lay out หมากฝรั่งมิดไนท์มิ้นท์ เดนทีนไอซ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: