ปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์ และจิตใจ ในผู้ป่วยสมองเสื่อม

วันศุกร์ 21 พฤศจิกายน 2008 at 8:00 am ใส่ความเห็น

ในประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย จากการ สำรวจพบว่า อาจมีผู้ที่มีปัญหาภาวะสมองเสื่อม
ได้ถึง 2% ภาวะสมองเสื่อมนี้อาจนำมาซึ่งปัญหาทางด้าน บุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ
ปัญหาพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ได้ บางครั้งปัญหาด้านความจำ ญาติอาจจะสังเกตไม่ได้เด่น
ชัด แต่พบอาการทางด้าน พฤติกรรม อารมณ์และจิตใจ จึงมีความสำคัญ ปัญหาที่พบในผู้ป่วย
สมองเสื่อมมีดังนี้

 1. บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง พบได้บ่อยที่สุดในบรรดา ปัญหาทางพฤติกรรมและจิตใจใน
  ผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยพบได้ถึง 70% ของผู้ป่วยสมองเสื่อม เราจะ พบว่าผู้ป่วยจะมี
  ลักษณะไม่กระตือรือร้นที่จะทำ อะไร จะชอบนั่งนิ่งๆ อยู่เฉยๆ ความคิดริเริ่มใหม่ๆ จะลด
  ลง และจะคิดแต่เรื่องตนเอง จะพูดเรื่องตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องในอดีต และจะพูดซ้ำๆ
  ทำให้ บางครั้งลูกหลานคิดว่าความจำยังดี เพราะจำเรื่อง ในอดีตนานมาแล้วได้ แต่ที่จริง
  แล้ว การสูญเสีย ความจำในผู้ป่วยสมองเสื่อมจะเริ่มเสียความจำ ใหม่ๆก่อน ถ้าอาการ
  เป็นมากแล้วจึงจะมีสูญเสีย ความจำในอดีต
 2. ภาวะหลงผิด ภาวะนี้จะพบได้ 30-50% ของผู้ป่วย สมองเสื่อม ลักษณะหลงผิดที่พบ
  ได้บ่อย เช่น เชื่อ ว่ามีคนในบ้านมาขโมยเงินทองหรือข้าวของผู้ป่วย ปัญหานี้ส่วนหนึ่งก็
  เริ่มจากที่ผู้ป่วยมีปัญหาความจำ ระยะสั้นเสียใป ทำให้เวลาวางเงิน วางของ แล้วจำ ไม่
  ได้ว่าวางไว้ บ่อยๆเข้าจึงเชื่อว่ามีโจรหรือคนในบ้านขโมยเงินไป นอกจากนี้อาจพบหลง
  ผิดคิดว่า คู่สมรสมีชู้ หรือคิดว่าจะมีคนมาประสงค์ร้ายหรือ ทำร้ายผู้ป่วย ภาวะหลงผิดนี้
  เมื่อเกิดขึ้นจะทำให้ ความสามารถในการจำที่มีการสูญเสียอยู่แล้ว จะสูญเสียมากขึ้น
 3. ภาวะประสาทหลอน ภาวะนี้พบได้ 10-30% ของ ผู้ป่วยสมองเสื่อม ลักษณะที่พบได้
  บ่อยคือการ เห็นภาพหลอน เช่น ผู้ป่วยจะบอกลูกหลานว่าเห็น คนบุกรุกในบ้าน หรือเห็น
  เด็ก สัตว์ ที่ไม่เคยมีใน บ้านมาอยู่ในบ้าน บางครั้งอาจบอกว่าเห็นคน ที่รู้จักในอดีต เช่น
  พ่อแม่พี่น้องของผู้ป่วยที่ตาย ไปแล้วมาหา ก็จะทำให้ลูกหลานที่เชื่อเรื่องทางนี้ เชื่อว่าคน
  เหล่านี้มาชวนผู้ป่วยไปอยู่ด้วยแล้ว ก็จะ สิ้นหวัง  หมดกำลังใจในการดูแลผู้ป่วย นอกจาก
  การเห็นภาพหลอนแล้ว อาจพบอาการประสาท หลอนเป็นแบบหูแว่ว ได้ยินเสียงคนมาคุย
  ด้วย มีเสียงคนขู่จะมาทำร้ายผู้ป่วยได้
 4. อารมณ์เปลี่ยนแปลงไป เรา อาจพบว่าผู้ป่วยสมอง- เสื่อมดูแลยาก โดยเฉพาะถ้าไม่ใช่
  ญาติมาดูแล จะไม่เข้าใจ เพราะผู้ป่วยเหล่านี้อารมณ์จะ เปลี่ยนแปลงง่าย พบว่าจะมี
  อารมณ์โกรธอย่าง ฉับพลัน พบได้ถึง 50% ของผู้ป่วยสมองเสื่อม บาง ครั้งเรื่องที่มา
  กระตุ้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ควรโกรธ แต่ภาวะที่สมองไม่ดีจะทำให้การควบคุมด้าน อารมณ์
  เสียไปด้วย อารมณ์ซึมเศร้าเป็นอีก อารมณ์ที่พบได้บ่อยถึง 20-40% ถ้าผู้ป่วยมีอารมณ์
  ซึมเศร้ามากอาจจะมีความคิดทำร้าย ตนเองได้ ส่วนอารมณ์ที่ดีผิดปกติพบได้แต่พบ ได้
  น้อยกว่าประมาณ 20% ของผู้ป่วยสมองเสื่อม ทั้งหมด
 5. พฤติกรรมอื่นๆ ที่เรามักจะได้ข่าวตามวิทยุ จส.100 หรือ “ร่วมด้วยช่วยกัน” บ่อยๆก็คือ
  ผู้ป่วยสมองเสื่อม หายออกจากบ้านไป ไม่รู้ว่าเดินหายไปไหน การ เดินไปแบบไม่มีจุด
  หมายจะพบได้ในผู้ป่วยสมองเสื่อม บางรายอาจไปพบว่าเดินอยู่ห่างจากบ้านได้ไกลๆ
  แบบคนละจังหวัดได้ อีกพฤติกรรมหนึ่งที่เป็น ปัญหาคือการเก็บสะสมของ จะพบว่าผู้ป่วย
  จะ เก็บของ บางครั้งเป็นของที่ทิ้งแล้ว ของใช้ที่เสียแล้ว ผู้ป่วยก็จะเก็บเอาไว้ ไม่ยอมให้
  ทิ้ง ถ้าลูกหลาน เอาไปทิ้งจะโกรธมาก อีกปัญหาคือลักษณะที่ผู้ป่วย ถูกมองว่าเป็นเฒ่า
  หัวงู ก็คือปัญหาพฤติกรรม ลวนลามทางเพศกับเพศตรงข้ามแต่ส่วนใหญ่ก็จะ พบในผู้
  ป่วยชาย จะพบได้ 20% ของผู้ป่วยสมอง เสื่อม โดยทั่วไปผู้ป่วยจะทำแค่ลักษณะลวน
  ลาม แต่จะไม่มีลักษณะทำร้ายเพื่อจะมีเพศสัมพันธ์ ปัญหาลวนลามทางเพศมักจะทำให้
  ลูกหลานอับอาย ขาดการเคารพนับถือ และไม่ยอมดูแลผู้ป่วยได้

นอกจากนี้ยังมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับ ความสามารถของสมองอีก เช่น มีการสับสน
เรื่องวัน เวลา สถานที่ การสูญเสียทักษะความสามารถต่างๆ เช่น ความสามารถดูแลตัวเองใน
เรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล การลืมสารพัดลืม ไม่ว่าจะเป็นลืมของ ลืมกินยา ลืมแม้ กระทั่งมื้อ
อาหารที่รับประทาน ทำให้บางครั้งผู้ป่วย จะมาขออาหารรับประทานอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้ก็ จะ
เอาไปฟ้องลูกหลานว่าคนที่ดูแลโหดร้ายไม่ยอม ให้อาหารรับประทาน เป็นต้น

หลักในการแก้ปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ จิตใจในผู้ป่วยสมองเสื่อม

 1. ต้องได้รับการตรวจ วินิจฉัยแยกโรคให้ชัดเจน ว่าเป็นปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ จิตใจ
  ของโรคสมองเสื่อม หรือเป็นโรคอื่นๆทางด้านจิต ประสาท
 2. เมื่อ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสมองเสื่อมแล้ว ต้องหาสาเหตุว่าเสื่อมจากสาเหตุใด จาก
  ข้อมูลสถิติพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นสมองเสื่อม จากโรคอัลไซเมอร์อันดับหนึ่ง รองลงมา
  คือโรค หลอดเลือดสมอง การรักษาต้องรักษาที่ สาเหตุด้วย
 3. รักษาหรือชะลอไม่ให้ภาวะสมองเสื่อมมากขึ้น เพราะว่าภาวะความเสื่อมที่มีมากขึ้น
  โอกาส เกิดปัญหาทางพฤติกรรมและจิตใจก็จะมากตาม
 4. บาง ปัญหาทางพฤติกรรม อาจจำเป็นต้อง ได้รับการรักษาด้วยยาทางจิตเวช เช่น ภาวะ
  – หลงผิด ประสาทหลอน ซึมเศร้าอย่างรุนแรง ซึ่งต้องพบแพทย์เพื่อสั่งจ่ายยาให้
 5. หลายๆ พฤติกรรม ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยา ผู้ดูแลจะต้องเข้าใจและรับทราบว่าพฤติ
  กรรม นั้นๆ เป็นส่วนหนึ่งของอาการเจ็บป่วยของ ผู้ป่วย การแก้ปัญหาทำได้โดยไม่ตอบ
  สนองต่อ พฤติกรรมนั้นๆ แล้วเบี่ยงเบนความสนใจ ผู้ป่วยไปยังเรื่องอื่น และที่สำคัญต้อง
  จำไว้ว่า สถานการณ์ใดเป็นตัวกระตุ้นทำให้ผู้ป่วย เกิดพฤติกรรมนั้น แล้วต่อไปเราก็จะได้
  หลีกเลี่ยง จะได้ไม่เกิดพฤติกรรมไม่พึง ประสงค์อีก

ผู้ป่วยสมองเสื่อมส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่เราเคารพรัก การที่เขามีปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์
จิตใจ เป็นเพราะ โรคที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากการไม่รู้จัก ดูแลจิตใจหรือแกล้ง ทำเพื่อเรียกร้อง
ความสนใจ เราควรดูแลรักษาเพื่อให้ท่าน สามารถดำรงตนได้อย่างสมศักดิ์ศรีและมีความสุขที่สุด
ในบั้นปลายของชีวิต

ข้อมูลจากวิชัยจุลสาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

Advertisements

Entry filed under: Health. Tags: , , , , , , .

ฉาบขัดให้ดูดี ช่างสีไล่หลังมา How She Move เต้นเท้าไฟ กับหัวใจพาฝัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: